ตรวจเยี่ยม

2016-12-02

คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ต้อนรับคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และทดสอบประสิทธิภาพวัตถุระเบิด