News

2017-08-16

บรรยายพิเศษในหัวข้อวัตถุระเบิดทางการค้า(Commercial Explosives)

ทางบริษัท แม็คเคม ซัพพลาย จำกัดและบริษัท อัสพรรณ เอ็กซ์โพลซีพ จำกัด ได้รับเกียรติจากพักเอก เรืองศักดิ์ อยู่ชา ให้เข้ามาบรรยายพิเศษในหัวข้อวัตถุระเบิดทางการค้า(Commercial Explosives) โดยคุณณัฐพงศ์ ชลออยู่ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แก่นักเรียนนายร้อยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2017-01-04
สัมนา สมาคมย่อยหินไทย 2558-2015-02

สังสรรเสาวนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมย่อยหินอิสานใต้

สังสรรเสาวนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมย่อยหินอิสานใต้ วันที่ 9 ตุลาคม 2558 สมาคมอุตสาหกรรมย่อยหินไทย โดยนายเข็มชาติ ว่องชาญกิจ เลขาธิการรักษาการตำแหน่งนายกสมาคมฯ ,นายทวี ทวีสุขเสถียร อุปนายก, นายดิเรก รัตนวิชช์ และ นายเสกข์สรร ธีระวาณิชย์ กรรมการ ร่วมกับ ชมรมโรงโม่หินจังหวัดสุรินทร์ และ บริษัท วีเหลี่ยมกรุ๊ป จำกัด จัดงานสังสรรเสาวนา แก่ผู้ประกอบการ […]
2016-12-02

Trial blast for client

Trial blast for client
2016-12-02

คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ต้อนรับคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และทดสอบประสิทธิภาพวัตถุระเบิด