บรรยายพิเศษในหัวข้อวัตถุระเบิดทางการค้า(Commercial Explosives)

เชื้อประทุไม่ใช้ไฟฟ้า(Non-Electric Detonators)
2017-05-01

ทางบริษัท แม็คเคม ซัพพลาย จำกัดและบริษัท อัสพรรณ เอ็กซ์โพลซีพ จำกัด ได้รับเกียรติจากพักเอก เรืองศักดิ์ อยู่ชา ให้เข้ามาบรรยายพิเศษในหัวข้อวัตถุระเบิดทางการค้า(Commercial Explosives) โดยคุณณัฐพงศ์ ชลออยู่ ในวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 ที่ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า แก่นักเรียนนายร้อยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี