ต้อนรับคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และทดสอบประสิทธิภาพวัตถุระเบิด