ตรวจเยี่ยม

December 2, 2016

คณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

ต้อนรับคณะข้าราชการและนักเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และทดสอบประสิทธิภาพวัตถุระเบิด